Nowe technologie

Inwestowanie w nowe technologie to nie tylko działanie na przyszłość. To także budowa pozycji, wizerunku i wartości firmy już dziś. Nowe technologie to nie tylko odpowiedź na potrzeby rynku. To także umiejętna kreacja nowych potrzeb i nowych rynków. Każdy biznes, który ma ambicje sprostać wymogom konkurencyjności i przetrwać rynek, który go wykreował musi ten rynek wyprzedzać. Instytut Badań Nad Efektywnością kompleksowo wspiera firmy w wyborze i wdrażaniu nowych technologi, a także pomaga w rozwoju indywidualnych programów badawczych w obszarze nowych technologii.

Analiza rynku

Pierwszym krokiem w efektywnym wdrożeniu nowej technologii w przedsiębiorstwie jest ukierunkowana analiza rynku, który jest dla tego przedsiębiorstwa podstawowy, ale także rynków pobocznych i powiązanych. Ukierunkowanie tej analizy oznacza przede wszystkim konieczność skoncentrowania się na perspektywach rozwoju rynku, dynamice tego rozwoju oraz na jego strukturze.

Rynek zawsze wiąże się z określoną potrzebą, którą pomaga zaspokoić. Struktura tych potrzeb podlega pewnej gradacji, od ogólnego ich zdefiniowania po wskazanie na konkretne produkty i usługi. I tak np. rynek transportowy zaspokaja potrzebę przemieszczania się. Ta z kolei dzieli się na potrzebę przemieszczania towarów i osób. Dalej wskazać można na określone środki transportu i konkretnych usługodawców, którzy konstruują swoją ofertę biorąc pod uwagę kryteria, jakimi kierują się ich klienci. Na rynku usług transportowych, najogólniej rzecz ujmując, będą to czas i cena. Dobrze przygotowana oferta powinna zapewniać efektywny stosunek czasu transportu do jego ceny. Wydaje się, że te ostatnie będą towarzyszyć rynkowi usług transportowych w dającej się przewidzieć przyszłości.

Mając zdefiniowane podstawy istnienia danego rynku oraz jego aktualny stan można przystąpić do budowy modelu jego rozwoju oraz ocenić spodziewaną dynamikę tego rozwoju. Na tym etapie warto zaznaczyć, że rynek może rozwijać się w swoich fundamentach lub poprawiać elementy o charakterze pobocznym. Zarówno pierwsze jak i drugie mogą się wiązać z wdrożeniem nowych technologii. W odniesieniu do pierwszego mogą powstawać nowe środki transportu, w odniesieniu do drugiego może się zmienić sposób podróżowania znanymi już środkami transportu. Decyzja o wdrażaniu nowych technologii w fundamentach biznesu lub tylko w jego segmentach pobocznych wiąże się często z przyjętą strategią rozwoju. Znaną praktyką wiodących przedsiębiorstw jest dążenie do maksymalizacji zysków z raz opracowanej i wdrożonej technologii, którą można nazwać swoistą strategią limitowania nowych technologii. Oznacza ona, że określony biznes celowo funkcjonuje w oparciu o rozwiązania, które nie są na danym rynku najnowsze tylko po to, aby maksymalnie wykorzystać je ekonomicznie oraz zapobiec wyniszczającemu i kosztownemu wyścigowi technologicznemu.

Dla niektórych zaskakującym może być fakt, że powyższa strategia jest powszechnie stosowana na rynku IT, który w świadomości konsumentów funkcjonuje jako rynek najnowszych technologii. W większości przypadków jest to jednak rynek ograniczonego poprawiania technologii, które historycznie istnieją od stosunkowo długiego czasu. Wszystko po to, aby możliwie szeroko zdyskontować poczynione osiągnięcia i zgromadzić środki na stabilny i zrównoważony rozwój.

Instytut Badań Nad Efektywnością wykonując analizę rynku czyni to z uwzględnieniem przyjętej strategii marketingowej, a także pomaga odpowiednio zrewidować istniejącą strategię pod kontem prognozowanego rozwoju rynku, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju biznesów konkurencyjnych. Dzięki naszym analizom będziecie Państwo mogli ocenić, czy podstawowy w określonym momencie klient i główny produkt będzie w przyszłości istotnym źródłem przychodów, czy też należy stawiać na produkty poboczne, alternatywne lub całkowicie nieobecne w dotychczasowej strategii. Doradzimy też, jak z pomocą nowych technologii wykreować nowe potrzeby i nowy rynek zbytu dla oferowanych produktów i usług.

Analiza technologii

Trafne prognozy odnośnie rozwoju rynku pomogą wybrać technologie nowe nie tylko „dziś”, ale też perspektywiczne na przyszłość. W trosce o ochronę wartości Państwa przedsiębiorstw Instytut Badań Nad Efektywnością ciągle monitoruje rozwój światowych technologii, aby w porę informować o koniecznych zmianach. Ciągle rozwijamy też nasze programy badawcze, które z każdy rokiem obejmują nowe segmenty gospodarki. Przygotowywane przez nas raporty i analizy to obszerna baza wiedzy o rynku na którym działają Państwa firmy. Więcej informacji na temat prowadzonych przez nas programów badawczych znajdziecie państwo w zakładce badania. Zapraszamy również do kontaktu z nami z wykorzystaniem formularza kontaktowego.

Zdajemy sobie sprawę, że wdrożenie nowej technologii wiąże się z kosztami, których wysokość często przekracza przekracza wartość samego przedsiębiorstwa.  Instytut Badań Nad Efektywnością przygotował więc specjalną ofertę finansowania nabycia nowych technologii i pozyskiwania kapitału na rozwój. Więcej na finansowania perspektywicznych projektów biznesowych znajdziecie Państwo w zakładce pozyskiwanie kapitału.

Indywidualne programy badawcze

Większość firm w europie środkowej i wschodniej znajduje się dopiero w początkowej fazie rozwoju i w trakcie niewiele ponad 20 lat funkcjonowania na rynku nie były one w stanie utworzyć wystarczających rezerw na nabycie nowych technologii. Często nabicie takie nie jest efektywne nawet z wykorzystaniem kapitału zewnętrznego. Uwzględniając uwarunkowania rynkowe naszego regionu Instytut Badań Nad Efektywnością pomaga we wdrożeniu własnych programów badawczych oraz udostępnia wyniki swoich prac.

We współpracy z nami utworzycie Państwo własne działy badań nad nowymi technologiami. Pomożemy zorganizować je od strony organizacyjnej i prawnej. Służymy pomocą w doborze kadry, metod zarządzania i sposobów finansowania. W początkowym etapie możemy też udostępnić wyniki naszych prac, które będziecie Państwo mogli komercyjnie wykorzystać oraz rozwinąć do potrzeb własnych biznesów. Wierzymy, że współpraca z nami będzie nie tylko inspirującym doświadczeniem intelektualnym, ale także przyniesie wymierne korzyści materialne.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Post Author: admin