Restrukturyzacje

Jeśli w odpowiednim momencie nie zostały podjęte decyzje o wdrożeniu nowych technologii lub zastosowaniu rozwiązań innowacyjnych jest bardzo prawdopodobne, że w niedługim horyzoncie czasowym spółka będzie musiała rozpocząć likwidację lub wszcząć postępowanie upadłościowe. Alternatywą dla tych działań jest proces restrukturyzacyjny, który można rozpocząć zarówno przed wystąpieniem wyżej wymienionych zdarzeń jak również w ich trakcie. Instytut Badań Nad Efektywnością kompleksowo wspiera proces naprawczy w przedsiębiorstwie dostarczając rozwiązania w kwestiach gospodarczych i prawnych.

Zanim będzie za późno

Decyzja o rozpoczęciu restrukturyzacji z pewnością nie należy do grona tych, na które "nigdy nie jest za późno". Istnieje szereg uwarunkowań gospodarczych i prawnych, które stawiają pod znakiem zapytania zasadność wdrożenia procesu naprawczego. Do tych ostatnich należy z pewnością formalno-prawna sytuacji spółki, a w szczególności: otwarcie likwidacji, złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku lub też niepodjęcie decyzji o ogłoszeniu upadłości z tego powodu, że majątek dłużnika nie wystarcza nawet na pokrycie kosztów postępowania. Żadna z tych sytuacji nie wyklucza co prawda możliwości restrukturyzacji przynajmniej części dotychczasowego przedsiębiorstwa, ale cel ten wymagać będzie działań o charakterze prawnym i gospodarczym. Należy np. doprowadzić do zmiany postanowienia o tzw. upadłości likwidacyjnej na upadłość z możliwością zawarcia układu lub też doprowadzić do zmiany uchwały organu stanowiącego spółki o otwarciu likwidacji. W każdym przypadku podstawą dla działań prawnych jest przedstawienie planu restrukturyzacji i naprawy dotychczasowego biznesu tak, aby w większym stopniu zapewnić zaspokojenie roszczeń wierzycieli w przypadku postępowania upadłościowego, lub też, aby zapobiec utracie wartości aktywów i poprawić wynik finansowy w przypadku likwidacji.

Restrukturyzacja biznesu

Restrukturyzacja biznesu w pierwszej fazie może polegać na wyeliminowaniu podstawowych błędów w zarządzaniu i strukturze przedsiębiorstwa, tak, aby zapobiec dalszej utracie wartości aktywów. Konieczny będzie przegląd struktury zatrudnienia i płac oraz zbadanie efektywności dotychczasowych procesów: produkcji, zamówień, zarządzania. Z pewnością niezbędne będzie też zbadanie struktury zadłużenia, tak aby określić możliwości jego restrukturyzacji. Na tym etapie istotne są spotkania z wierzycielami w celu koordynacji działań, które zabezpieczą ich roszczenia. Kolejnym krokiem jest rewizja dotychczasowego modelu biznesowego, portfolio produktów, oraz kanałów ich dystrybucji. W wyniku tych działań konieczne może okazać się wprowadzenie nowych technologii lub innowacji. Więcej na temat wdrażania szczegółowych rozwiązań z pomocą Instytut Badań Nad Efektywnością znajdziecie Państwo odpowiednio na stronie poświęconej nowym technologiom oraz innowacjom.

Restrukturyzacja zadłużenia

Obok koncepcji restrukturyzacji samego biznesu, podstawową kwestią jest restrukturyzacja zadłużenia. Celem tego zabiegu jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli w możliwie wysokim stopniu, zapewnienie środków do wdrażania procesów naprawczych oraz uzyskanie płynności finansowej dla bieżącej działalności operacyjnej. Wspierając ten proces Instytut Badań Nad Efektywnością proponuje szczegółowe rozwiązania, które obejmują: negocjacje z wierzycielami, dodatkowe finansowanie kapitałem lub długiem, rolowanie dotychczasowego zadłużenia, emisje obligacji zamiennych na akcje. Poszczególne instrumenty w zależności od ich specyfiki mogą być wdrażane z wykorzystaniem giełdy; w szczególności alternatywnego rynku NewConnect dla emisji akcji, oraz rynku Catalyst dla różnych form finansowania długiem. Więcej informacji na temat rynków akcji i obligacji znajdziecie Państwo w działach NewConnect i Catalyst. Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą w zakresie finansowania przedsiębiorstw, którą prezentujemy w zakładce pozyskiwanie kapitału.
 
Zachęcamy do kontaktu z nami z wykorzystaniem formularza kontaktowego.
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Oferta / przez

Post Author: admin